ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބާއްވައިފި ނަމަ އެމްޑީޕީ ލަދުގަންނަވާލާނަން: އަދުރޭ

1

އަވަހަށް ބަޖެޓު ބޭނުން، މިހާރު ހުރި 51 މިލިއަން ހުސްވަންދެން މަސައްކަތް ކުރާނަން: އިލެކްޝަންސް

ދިހަ ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުމަށް އެރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކަށް

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ލަސްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދިފައެއް ނުވާނެ: ޝަރީފް

ލަންޑަނާއި ކުއާލަލަންޕޫރުގައި ވޯޓު ފޮށްޓެއް ނުބެހެއްޓޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ދުވާލަކު 25 ވަރަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ދަނީ ނަން ނަގަން ހުށަހަޅަމުން: ޝަރީފް

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް އިންތިހާބު ބާއްވަން މިހާރު 50 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ: ޝަރީފް

އޭޕްރީން 10 ގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

1

އިންތިހާބަށް ލުއިތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ، އިންތިހާބު ފަސްކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނަން: ޝަރީފް

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތަށް އިންތިހާބު ބާއްވަން އިތުރު 44.9 މިލިޔަން ހަރަދުވޭ: ފުއާދު

ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބު އޭޕްރީލް 10 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ވެސް އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ ގޮތަށް، ހާއްސަ ގާނޫނަށް މަޖިލީހުން އިސްލާހު ގެނެސްފި

5 ...