ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ރައީސް ކައުންސިލަރުންނަށް: ތިއީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާއެއް ނޫން، ކޮނޑުގައި އެޅޭ ގައުމީ ވާޖިބާއި ޒިންމާއެއް

1

ރަށްތަކާއި ސިޓީތައް ހިންގުމުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުވުމުން ތަރައްގީގެ ދުވެލި އިތުރުވެގެންދާނެ: ރައީސް

ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވާކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

އަލަށް އިންތިހާބު ކުރި މާލޭގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

މާލޭސިޓިގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ހޮވުން ފަސްކޮށްފި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލުގެ އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާ ކުރުން ފަސްކުރުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

1

އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުން މެއި 18 ގައި

ރޯޑް ސޭފްޓީ ކައުންސިލުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އުނިކުރަން މަޖިލިސްގައި މިއަދު ބަހުސް ކުރަނީ

އުތީމު ކައުންސިލް ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ނުލިބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބު އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ބާއްވައިދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އާއި ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

1

އަންހެނުންގެ ދައުރާއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުންތެރިކަން މާ ރަނގަޅަށް ކުރިއަރާނެ: ނަޝީދު

5 ...