ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

އުތީމު ކައުންސިލް ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ނުލިބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބު އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ބާއްވައިދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އާއި ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

1

އަންހެނުންގެ ދައުރާއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުންތެރިކަން މާ ރަނގަޅަށް ކުރިއަރާނެ: ނަޝީދު

ތަރައްގީއަށް އެޅުނު އެންމެ މުހިއްމު އެއް ފިޔަވަޅަކީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތައް: ރައީސް

މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ބައެއް ތަންތަނަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ކައުންސިލް އިންތިިހާބަށް އަލުން ހުޅުވާލަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވަނީ

އިންތިހާބަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ 29.8 މިލިއަންގެ ބަޖެޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން، އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓު، އެންމެ ބޮޑު އިންތިހާބު، އަދިވެސް ޖެހޭނީ ފަސްކުރަންބާ؟

މަޖިލިސް ކޮމެޓީ: އިލެކްޝަނުން އެދުނީ ލުއި ދޭން، އެޗްޕީއޭއިން ބުނަނީ އިސްކޮށްފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަން ކަމަށް

ހުޅުމާލޭގެ ހިންގުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް އިންތިހާބު ބާއްވަން ބޭނުންވާ ބަޖެޓު 42.8 މިލިއަނުން 29.8 އަށް ކުޑަކޮށްފިން: ޝަރީފް

4 ...