ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

23 ކައުންސިލަކަށް އެސްޖީން ކުރިމައްޗެއް ނުލި، އަލުން އިއުލާނު ކުރާނެ

ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަން ކައުންސިލުތަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން މާދަމާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުމެއް

ކައުންސިލްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ހުރި ބިންތައް ވިއްކޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

1

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައްޔަންކުރަން، ކައުންސިލުގެ ލަފާ ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާ ފުށުއަރާ ހަ ގާނޫނެއް އިސްލާހު ކުރަނީ

ކައުންސިލުގެ ލަފާ ނުހޯދައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައްޔަންކުރަން، ހުށަހެޅި އިސްލާހު ގެންދަން މޯޑު ގޮވާލައިފި

ކައުންސިލުގެ ލަފައާ ނުލައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައްޔަންކުރަން އެއްވެސް މެންބަރަކު ތާއީދެއް ނުކުރި

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައްޔަންކުރަން، ކައުންސިލުގެ ލަފާ ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

އަތޮޅު ރައީސުންގެ ތެރެއިން އެލްޖީއޭ އަށް ނިމާލް، ބަޝީރު ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ

މި ހާލަތު ދަންދެން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް ކައުންސެލަރުން އިންތިހާބު ކުރުން ފަސްކުރަން ކޮމެޓީން އެއްބަހެއްނުވި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓު އަލުން ގުނުމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވުން މުހިންމު: ރައީސް

4 ...