ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ދައްޕަރު ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން ފައްޔާޒާއި މައުސޫމް ކޮމިޓީއަށް

70 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށަކަށް އެސްޖީން ހަމަނުވެގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

މާލޭ ސިޓިގެ އިހުތިސޯސްގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަކާ މެދު އެއްބަސް ނުވެވިގެން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުގެ ނާއިބު ރައީސުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ބިން ވިއްކުމުގެ ބާރާއި ފަޅުރަށްތަކާ އެކު ކައުންސިލްތަކަށް ތާރީހީ ބާރުތަކެއް! ހިންގުން ހަރުދަނާވާން ޖެހޭ

ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލުކުރަން މި ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާކަން ވަރަށް ސާފު: މެންބަރު ސަލީމް

ކައުންސިލްތަަކަށް ބިން ވިއްކުމުގެ ބާރުދިނުމަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

އަޒްހާ އާއި ނިއުމާގެ އިތުރުން ޒީނާ، އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ފަޅުރަށްތަކުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް: ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ސާފު: ސަލީމް

ފަޅު ރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދީ، ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ބާރު ކައުންސިލުތަކަށް ދިނުމަށް ބިލު ހުށަހަޅައިފި

23 ކައުންސިލަކަށް އެސްޖީން ކުރިމައްޗެއް ނުލި، އަލުން އިއުލާނު ކުރާނެ

ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަން ކައުންސިލުތަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން މާދަމާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުމެއް

3 ...