ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ތާރީހީ ބަދަލެއް: ބިން ވިއްކުމާއި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާ ފުށުއަރާ ގޮތަށް އެއްވެސް ވަޒީރަކު ކަންކޮށްގެން ނުވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ގއ. އަތޮޅު ފިހާރަ އާއި ބިން އެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ގަރާރެއް ނެރެފި

އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަން ކަނޑައަޅަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި

10 ރަށެއްގެ އޮފީސް ހުރީ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި، ބަޖެޓަށް އިތުރު 32 މިލިއަން ބޭނުން: އަފްޝަން

އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަން ކަނޑައަޅަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު މިފަހަރުވެސް ކޮމިޓީން ފާހެއް ނުކޮށްދިން

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު: ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 1.5 ބިލިއަން ދޫކުރަން ހިމަނައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކާ އެކު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ގާނޫނީ ހުސްކަމުގެ ބޮޑު ބާގަނޑެއް!

ދައްޕަރު ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން ފައްޔާޒާއި މައުސޫމް ކޮމިޓީއަށް

70 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށަކަށް އެސްޖީން ހަމަނުވެގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

މާލޭ ސިޓިގެ އިހުތިސޯސްގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަކާ މެދު އެއްބަސް ނުވެވިގެން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

3 ...