ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

އަތޮޅު ރައީސުންގެ ތެރެއިން އެލްޖީއޭ އަށް ނިމާލް، ބަޝީރު ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ

މި ހާލަތު ދަންދެން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް ކައުންސެލަރުން އިންތިހާބު ކުރުން ފަސްކުރަން ކޮމެޓީން އެއްބަހެއްނުވި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓު އަލުން ގުނުމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވުން މުހިންމު: ރައީސް

ރައީސް ކައުންސިލަރުންނަށް: ތިއީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާއެއް ނޫން، ކޮނޑުގައި އެޅޭ ގައުމީ ވާޖިބާއި ޒިންމާއެއް

1

ރަށްތަކާއި ސިޓީތައް ހިންގުމުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުވުމުން ތަރައްގީގެ ދުވެލި އިތުރުވެގެންދާނެ: ރައީސް

ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވާކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

އަލަށް އިންތިހާބު ކުރި މާލޭގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

މާލޭސިޓިގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ހޮވުން ފަސްކޮށްފި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލުގެ އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާ ކުރުން ފަސްކުރުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

1

އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުން މެއި 18 ގައި

ރޯޑް ސޭފްޓީ ކައުންސިލުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އުނިކުރަން މަޖިލިސްގައި މިއަދު ބަހުސް ކުރަނީ

3 ...