ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ކައުންސިލްތަަކަށް ބިން ވިއްކުމުގެ ބާރުދިނުމަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

އަޒްހާ އާއި ނިއުމާގެ އިތުރުން ޒީނާ، އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ފަޅުރަށްތަކުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް: ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ސާފު: ސަލީމް

ފަޅު ރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދީ، ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ބާރު ކައުންސިލުތަކަށް ދިނުމަށް ބިލު ހުށަހަޅައިފި

23 ކައުންސިލަކަށް އެސްޖީން ކުރިމައްޗެއް ނުލި، އަލުން އިއުލާނު ކުރާނެ

ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަން ކައުންސިލުތަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން މާދަމާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުމެއް

ކައުންސިލްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ހުރި ބިންތައް ވިއްކޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

1

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައްޔަންކުރަން، ކައުންސިލުގެ ލަފާ ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާ ފުށުއަރާ ހަ ގާނޫނެއް އިސްލާހު ކުރަނީ

ކައުންސިލުގެ ލަފާ ނުހޯދައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައްޔަންކުރަން، ހުށަހެޅި އިސްލާހު ގެންދަން މޯޑު ގޮވާލައިފި

ކައުންސިލުގެ ލަފައާ ނުލައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައްޔަންކުރަން އެއްވެސް މެންބަރަކު ތާއީދެއް ނުކުރި

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައްޔަންކުރަން، ކައުންސިލުގެ ލަފާ ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

2 ...