ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

މާމެންދޫ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން މިސްބާހް ވަކިކޮށްފި

ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ތަރައްގީކޮށް އެމީހަކު ހުރި ރަށަކުން ހިދުމަތް ދިނުން: ރައީސް ސޯލިހު

1

އަތޮޅު ފިހާރަތަކުން 2016 އަދި 2017 ގައި ކައުންސިލްތަކަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ދޫކޮށްފި

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ތާރީހީ ބަދަލެއް: ބިން ވިއްކުމާއި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާ ފުށުއަރާ ގޮތަށް އެއްވެސް ވަޒީރަކު ކަންކޮށްގެން ނުވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ގއ. އަތޮޅު ފިހާރަ އާއި ބިން އެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ގަރާރެއް ނެރެފި

އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަން ކަނޑައަޅަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި

10 ރަށެއްގެ އޮފީސް ހުރީ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި، ބަޖެޓަށް އިތުރު 32 މިލިއަން ބޭނުން: އަފްޝަން

އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަން ކަނޑައަޅަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު މިފަހަރުވެސް ކޮމިޓީން ފާހެއް ނުކޮށްދިން

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު: ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 1.5 ބިލިއަން ދޫކުރަން ހިމަނައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކާ އެކު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ގާނޫނީ ހުސްކަމުގެ ބޮޑު ބާގަނޑެއް!

2 ...