ލައިފް ސްޓައިލް

ކުރުވާހަކަ: ކަންދު

3

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ބޭބެއިންގެ ދުވަސް، ބޭބެއެއް ހުރުމަކީ ހިމާޔަތެއް އުފަލެއް، ބޭބެމެނަށް އަވަހަށް ހެޔޮއެދުން ފޮނުވަމާ!

1

ކޮންމެ އިރެއްގެ ކެއުމަށް ނޫޑުލްސް: ހިކެން ބޭނުން ކުރަން މީ ރަނގަޅު ތިއަރީއެއްބާ؟

ތަފާތު ވަސްތައް އައިސް ނޭފަތުގައި ޖެހުމުން އެތައް ހަނދާންތަކެއް އަލުން އިއާދަވަނީ ކީއްވެތަ؟

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފިރިހެން ނަރުސް، ނަރުސްކަމުގެ ތާރީހުގެ ބަދަލުކޮށްލުމާއެކު ޕީއެޗްޑީއާ އަށް!

7

މި އަންހެންކުއްޖާއަށް ސެލިއުޓް! ހުރިހާ ވަގުތެއް ކާފަޔަށްޓަކައި، އެއީ ކާފަ ކޮޅަށްހުރުމުގެ އުއްމީދު!

3

އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި 7 ބަހުން ވާހަކަދައްކާ ކުއްޖެއް!

އިއްޔެއަކީ އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: އާއިލީ ގުޅުންތަކަށް އިސްކަންދޭ ޖީލެއް އުފައްދަން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާން ޖެހޭ

މާދުރީ ދިކްޝިތު މައިކްރޯބައޮލޮޖީއިން ޑިގްރީއެއް އޮވެ، ބައޮލޮޖިސްޓަކަށް ނުވެވުނަސް ބޮލީވުޑްގައި ކާމިޔާބު!

ތެލެސީމިއާ ކުއްޖެއްގެ ދުލުން: "ލޭހޯދަން އުޅުމުން އިވުނީ އަހަރެންނަކީ ލޭބޯމީހެކޭ ކިޔާ އަޑު!"

2

ނަރުހުންގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ: ފަރުޒިއްޔާ ނަރުސްކަމުގައި 41 އަހަރު، ނިމިގެންދާންވެސް އެދެނީ މި ހިދުމަތުގައި

އައިޝަތު މޫސާގެ ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުނު "ބަލި"، ހުރިހާ ދިވެހީންވެސް ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭ

... 11 ...