ލައިފް ސްޓައިލް

ވައިބަރ، ވަޓްސްއެޕް، ޓެލްގްރާމް، އެއްވެސް އެޕެއްގެ ޗެޓު ސިއްރުވާނެތަ؟

ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބިންކުޑަ ދިހަ ގައުމު!

ކުރީގެ މަހުޖަނަކު ސޮސޭޖު ދޮލަނގު ބޮލަށް ލައިގެން މަގުމައްޗަށް!

ވަޓްސްއެޕްގެ އެންމެ ފަހު އަޕްޑޭޓާއެކު ބޮޑު ބަދަލެއް

ކޮފީއަކީ ރަނގަޅު ބުއިމެއް، މައްސަލައަކީ ބޮވޭ ވަގުތާއި އަދަދު!

2

ދަންވަރު ޕަބްޖީކުޅެން ދޫކޮށްލި ކުޑަ ފިރިހެންދަރިފުޅު ޖެހުނީ ބޮޑު ފިރިހެނެއްގެ ދަލުގައި!

3

އަމަން: އެންމެ 8 އަހަރުގައި ހާފިޒަކަށްވެ މުޅި ގައުމަށް މިސާލަކަށް

2

ކޮޗިންގައި ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ކީމޯ ހަދަމުން އަންނަ އަޒުރާގެ އަތްމަތި ހުސްވެ އާންމުންގެ އެހީއަށް

2

ޒީނާގެ ވާހަކަ: ރިސޯޓުގައި އުޅުނަސް ގޯސްމީހަކަށްވެ ބުރުގާ ނަގާކަށް ނުޖެހޭ، ފިޓު ޖެހުނަސް ފިޓުމީހަކަށް ވެވިދާނެ"

5

"ޕްރޮލެޕްސްޑް ޔުޓަަރަސް" އެނގުން މުހިންމު، ރަހިމުގެ ކެންސަރަށް މަގުފަހިކުރާ ކަމެއް

ނޯވޭގެ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ކަޅު ޒުވާނަކަަށްޓަކައި ޝާހީ ލަގަބުތައް ދޫކޮށްލައްވައިފި

4

ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ރިކޯޑެއް ލިބިފައިވާ، އެންމެ ދިގު އަންހެނާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަތިންދާބޯޓަކުން ދަތުރުކޮށްފި

... 9 ...