ގާނޫނާއި ގަވައިދު

މެންބަރުން ހޭލާ ތިއްބަވައިގެން ވެސް 5 ބިލެއްގެ މަސައްކަތް، ނިންމެވުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އަންގަވައިފި

އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން، އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓު، އެންމެ ބޮޑު އިންތިހާބު، އަދިވެސް ޖެހޭނީ ފަސްކުރަންބާ؟

ޓެކުހަށް މަކަރުހަދައި ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާބެހޭ މުއާހަދާގައި ސޮއިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ބޮޑު މުސާރަދީފައި އޮންނަ މަޖިލީހަކުން މަސައްކަތް ނުކުރަންޏާ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް މަދުވެއްޖެ، ސަރުކާރުން ފޮނުވި ލިސްޓާ ގުޅޭ ބިލެއް އަދި ނުލިބޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ގައުމީސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ނަމުން ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބައި އުނިކުރަން ފާސްކޮށްފި

ގައުމީސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ނަމުން ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބައި އުނިކުރަން ފާސްކޮށްފި

ގާބިލު މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ރިޓަޔާ ކުރެވިދާނެކަމަށް ސިފައިންގެ ގާނޫނުގައި ހިމަނަން ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް 3 މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ތިބެވޭނެ ގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލު ކުރަނީ

ޖޭއެސްސީގެ ދަށަށް ޑީޖޭއޭ ގެންދިއުމަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް، ސަރުކާރު ސިޔާސަތުތައް އެކަނި ވިއްކޭ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލާނަމަ ދެކޮޅު ހަދާނަން: ނިޔާޒު

ދައުލަތުން ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ އާ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

... 17 ...