ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބިޑް ކޮމިޓީތަކުގައި ސިޔާސީ މީހުން ނުހިމެނުމަށް އަންގައިފި

1

ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފާސޭހަ މަގުތައް ރާއްޖޭގައި ވަނީ ހޯދަން ޖެހިފައި: މަޖިލިސް ރައީސް

ޕޭމަންޓް ހިދުމަތްތަކުގެ ބިލް ހުށަހަޅައި ބަހުސްފަށައިފި

277 މީހުން ވަކީލުކަމުގެ ހުވާކޮށްފި

އިސްލާމިކް ޝަރީއާ ކިޔެވުމުން ފަނޑިޔާރުކަމާއި ވަކީލުކަން ނުކުރެވުމަކީ އިންސާފުން ބޭރުކަމެއް: އަލީ ޒާހިރު

ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރަން އިސްލާހު ހުށަހަަޅައި، ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައިފި

ނުހައްގު މުއްސަނދިކަމަށް 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކަނޑައަޅަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

1

އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާއާ ހަމަައަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ހިމަނައި، ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާބެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

އަބުރުގެ ބިލުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިވާ ފަދަ ކަމެއް ނުހިމެނުމަށް އެމްޖޭއޭ އިން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ބިންތައް ޕްލޭންކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް، ބިނާވެށީގެ ބިލް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

އީސީން އަންގާ ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނާ އިސްލާހު އުނިކުރަން ސަރުކާރު އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހުށަހަޅައިފި

ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުން، ޓްރައިބިއުނަލަށް ބޮޑެތި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި، އިތުރު ބާރުތަކެއް

... 13 ...