ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ފުލުހުންގެ އިސް މަގާމުތަކަށް އަލުން މީހުން އައްޔަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން އެމްޑީޕީން ފާސްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ އިސް ބައެއް މަގާމު ގެއްލުވައިލެވޭގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބިލު ބަދަލު ކުރަނީ

ފުލުހުންގެ ނަން "ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް" އަށް ބަދަލު ކުރަން ހިމަނައިފި

ރާއްޖެ ގެނައުން މަނާ ސިންގަލް ޔޫސްޑް ޕްލާސްޓިކުގެ ލިސްޓު ޖެނުއަރީ އެކެއްގެ ކުރީން ނެރެން ޖެހޭ އިސްލާހެއް

ކޯޓަށް ގޮސްގެން ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ހޯދަން މީރާއަށް ބާރުދީ، ޓެކްސް ބިލުގެ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރީވެރިކަމުން ފެށިގެން ހިންގާފައިވާ ލާއިންސާނީ ހުރިހާ އަނިޔާތަކެއް ބެލުމަށް ބިލު ފާސްކޮށްފި

ދިވެހިންނާ ކައިވެނިކުރުމުންނާއި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްކުރުމުން ދިގުމުއްދަތުގެ ވިސާދޭން މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން އުވައެއް ނުލެވޭނެ: ޕީޖީ ޝަމީމް

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުން ލާޒިމްވާ ނަމަ ހުކުމުގެ މުއްދަތަށް ވުރެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުވެދާނެ: ޕީޖީ

ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ހަސަން ލަތީފު މަޖިލީހަށް ބިލެއް ފޮނުވައިފި

ބޮޑުވަޒީރުގެ ހަތަރު ނައިބުންވެސް ތިބޭގޮތަށް ހުށަހަޅައި ބަރުލަމާނީއަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބަހުސް ފަށައިފި

ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އިސްލާމީ އަގީދާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ތައުލީމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

... 12 ...