ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ތާފަތާ ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

އުމުރު ބަދަލު ކުރާ އުސޫލު ބާތިލުކޮށްފި

މިއަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ނަގާ ޓިކެޓު ތަކުންވެސް ބޮޑުކުރި ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަށް ގަވާއިދުގައި ހިމަނައިފި

ދައްޕަރު ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން ފައްޔާޒާއި މައުސޫމް ކޮމިޓީއަށް

ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ހާއްސަ އުކުޅު ބޭނުން ކުރުމުގެ ގަވާއިދު މުރާޖައާ ކުރަން ގޮވައިލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

މަސްދަރު ހާމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތް މާއްދާ މުރާޖައާ ކުރާނަން: އެޖީ

މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަނީ ސަރުކާރާއި ވަޒީރުންގެ މޮޅު ވާހަކަދައްކަން ޓޯކިން ޕޮއިންޓް ދީގެން: ބޮންޑޭ

ނަވާރަ ގަވާއިދަކަށް އަމަލު ކުރުން އަންނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި

އަބުރާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ބިލު ދެހަފުތާ ތެރޭ ނިމޭނެ: އޭޖީ

ކުދިކުދި އިޖުރާއީ މައްސަލަ ތަކާ ހެދި އަމީން ފަދަ ފަރާތްތައް ދޫވުމަކީ ދައުލަތަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް: އިންތި

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އަގަށްވުރެ، ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށްދީ ހަކަތައިގެ ބިލު ފާސްކޮށްފި

މިހާރު އޮތް ހެއްކާބެހޭ ގާނޫނާއި، އަންހެނުންގެ ހެކި ބަހުގެ ގާނޫނު އުވާލާގޮތަށް ހެއްކާބެހޭ އާ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

... 12 ...