ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުން އޮޅުވާލައިގެން މީހުން ޕާޓީއަށް ވެއްދުން ހުއްޓުވޭނެ: ޝަރީފު

ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ނުދޭ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްްވައިފި

އޭސީސީގެ މެންބަރުން ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ، މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ސީއެސްސީގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ބަދަލު ގެނަސް، ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ގާނޫނީ ސުވާލުތަކެއް އުފެދުމުން ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓުން ޔައުގޫބު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

މުޅި ބަޖެޓުގެ ބަދަލުގައި ހަމައެކަނި އާމްދަނީން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާދޭ ގޮތަށް ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލައިފި

އާ އިސްލާހު: ޕީޖީ މަގާމުން ވަކިވިޔަސް މަސްލަހަތު ފުށުއަަރާ އެއްވެސް ކަމެއް އަހަރެއް ވަންދެން ނުކުރެވޭނެ

ރުއްގަސް ނެގުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކޮންމެ ހަ މަހަކުން ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރަން ޖެހޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ތިން ބިލެއް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

މުވައްޒަފުންނަށް ހައިލުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގުރޫޕުން ފާހެއް ނުވި

ގަރާޖުގެ ބަދަލުގައި ރޯޑް ޓެކުހެއް ނަގަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

... 14