ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ގާނޫނު މާނަ ކުރުމަށް، 2014 ވަނަ އަހަރު މަޖިލިސް ކޮމިޓީގައި ކުރި ބަހުސްގެ ޔައުމިއްޔާ ކޯޓަށް

ނުވަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ރީފަންޑް ކޮށްދީފި

ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތަކެއް ހިމަނާފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބިލު ހިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި

މުޖުތަމަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ ތާރީހީ ހުކުމް! ތަންފީޒު އުސޫލު ނުނިމޭތީ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް!

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެތީ އޮފިސަރުންގެ ޝަރީއަތް ލައިވް ނުކުރަން ނިންމައިފި

ސައިބަރ ކްރައިމް އާއި ޑޭޓާ ޕްރައިވަސީގެ ބިލެއް އަންނަ އަހަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ: ފައްޔާޒު

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ގާނޫނީ ހުސްކަމުގެ ބޮޑު ބާގަނޑެއް!

ވާނުވާއަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ މަގުސަދު ހާސިލެއް ނުވޭ: ހައި ކޯޓު

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަގުތު ދިނުމަށް މިއަދުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

މަސްދަރު ހާމަކުރަން ނޫސްވެރިންނަށް މަޖުބޫރު ކުރުވޭގޮތަށް އޮތް ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް

ތާފަތާ ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

އުމުރު ބަދަލު ކުރާ އުސޫލު ބާތިލުކޮށްފި

... 11 ...