ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ޖޭއެސްސީގެ ދަށަށް ޑީޖޭއޭ ގެންދިއުމަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް، ސަރުކާރު ސިޔާސަތުތައް އެކަނި ވިއްކޭ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލާނަމަ ދެކޮޅު ހަދާނަން: ނިޔާޒު

ދައުލަތުން ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ އާ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓޭނެ ހާލަތުތައް ބަޔާންކޮށް ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

1

ފުލުހުންގެ ނަން "ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް" އަށް ބަދަލުވާ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ އޮފީސް ރައީސް އުފައްދަވައިފި

ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ މައްސަލަތައް ނިންމާއިރު އިސްފަނޑިޔާރު އިންނަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހައިކޯޓުން ހަދައިފި

މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރަން ގެންނަ ސިސްޓަމްތަކުން ޑިއުޓީ މާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އާންމު ހިދުމަތުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އުފައްދައިފި

ރާއްޖެ ގެނައުން މަނާ ޕްލާސްޓިކުގެ ލިސްޓު ޖެނުއަރީ އެކެއްގެ ކުރިން ރައީސް ނެރުއްވަން ޖެހޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ބެލެނިވެރިކަން ނެތް 21 ގަވާއިދަކަށް އަމަލު ކުރުން 13 ވަނަ ފަހަކަށް މަޖިލީހުން އިތުރުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ އިސް މަގާމުތަކަށް އަލުން މީހުން އައްޔަންކުރަން ޖެހޭ އިސްލާހާއެކު ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިިލު ފާސްކޮށްފި

... 11 ...