One Photos - 4xIdlwdzj1kwFmJHF633WUTGO.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ApMO1Zc6Bk7BYBaQ3ZpJDOuPe.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tlrylIdoPnerqCObvb6XjFDrr.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lOuQQgabaFVLJrxtYOwnnfT5A.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - naTaPK7rEnhmqD3Vw3fOPH9xc.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2zQN5j4Xl2WWuwscyaRVXHfR8.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - X9ATnBG5cq21vtZFQO756Upfs.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0Qr7hCrymf3UH9B1xPy1o0mCP.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9etO7Fpe7ZPLTWQ1qPRD6sJNJ.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިމްމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ދަނގެތި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - UCIUVTAAyUFew4Y7tB6cXOUQx.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު ކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދަށް، ގާސިމް އިބްރާހީމް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5diMpEqlbwNH56SNUPhYnxC2x.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ އެޑްވައިޒަރު ކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ދަނގެތި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދަށް، ގާސިމް އިބްރާހީމް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - xlJG34QpA63xEHwSGr4C7Ugw4.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ އެޑްވައިޒަރު ކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދަށް، ގާސިމް އިބްރާހީމް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vXB0bWsyrcsUCfC3TW3n4wDx8.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ އެޑްވައިޒަރު ކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދަށް، ގާސިމް އިބްރާހީމް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BAfQnz5Fity2B1V2bMP2XTDRw.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ އެޑްވައިޒަރު ކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކަށް، ގާސިމް އިބްރާހީމް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - OPCy1gjS1WfHdHmGkc0jVoIQE.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ އެޑްވައިޒަރު ކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒަށް، ގާސިމް އިބްރާހީމް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - XCvttmeMDTDQmzxWiknhpQlCq.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zyORTOrYkaLHKzOO3SLExPeP7.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ec3IBrPpNTVWAE9WGM1fxv8Wi.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - cTSsDor6a1Zm0cnWU1iOIBIVO.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3AUZ3tkQnDN2OzWBUsDBaESrR.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - xCOvAJOkVR9cQn80al8gGzSux.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vS4H96pM3q0f0tg0s07MquB9p.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - WB1uiH1bcZoZODsYkTjNYTJwY.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - sA2SVNsyph7X9NVVmrOViLVnv.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - WnSRzEgCIzYIQ5yAN72eEY6GU.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZHisKVxVkV1uA9PKSkTw6hOpR.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BLaAWlfoGCTNZUlB1ejlMS98r.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tZHXxXsyX9kEydVQozNjR7flb.JPG
26 ފެބްރުއަރީ 2023: މާލެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން