ޝަރުއީ ދާއިރާ

ޖޭއެސްސީން ބަލާ މިންގަނޑަށް ފެންވަރު ނެތް ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަނީ

ހައިކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަނީ

މަޖިލީހުން ވަކި ކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ބާތިލުވާ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަނީ

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމާ އެކަށީގެންނުވާ ވަރުގެ އަމަލެއްކޮށްފިނަމަ ހުއްދަ ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

1

އާރަށު މައްސަލައިގައި ލައިވްކޮށް މިއަދު ބާއްވަން އޮތް ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި

ރޭޕް ކުުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިންކަން ހުޒައިފަތުގެ މައްޗަށް ސާބިތެއް ނުވި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އާރަށު މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށައެޅުންތައް ބަލައިނުގަންނަން ނިންމައިފި

ގާނޫނާ ހިލާފަށް މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލި މައްސަލައިގައި ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ ސިޔާމާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ޒިޔަދަމްގެ މަރު: ހުލާސާ ބަޔާން ދިގުލައިގެންދާތީ ޝަރީއަތާއި ދައުލަތުގެ ކަންބޮޑުވުން!

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައިގައި، ހައްޔަރުކުރި ޝަމީމް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަލީ ސަމީރު ޑީޕީޖީގެ މަގާމަށް

6 ...