ޝަރުއީ ދާއިރާ

ޕެރޯލް، ކްލެމެންސީ އަދި ހުކުމްކުރުމުގެ އުސޫލުތައް މުރާޖައާކުރަން އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އަދި ފަނޑިޔާރުން ވަޒީފާގައި ތިބޭ މުއްދަތުގައި ހިލޭ ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭނަން: ގާސިމް

ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަ 75 ޕަސަންޓް ބޮޑުކޮށްދޭނަން: ގާސިމް

1

ވަރިވާން ދިޔަ އަންހެނަކަށް ގުޅައި ޒާތީ މެސެޖުތަކެއް ކުރި މައްސަލައިގައި މެޖިސްޓްރޭޓް އަލީ އާދަމް ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ފަނޑިޔާރު މަހާޒުގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ޔާމީނަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގާސިމްގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް

ރައީސްގެ މެންބަރާއި ސީއެސްސީ އާއި މަޖިލިސް ރައީސް ނުހިމަނައި، ޖޭއެސްސީ އެކުލަވާލަން ބިލު ފޮނުވައިފި

މުއްދަތަށްވުރެ ފަހުން ހުކުމް އިއްވައިގެން، ހިތަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަށް ނަސޭހަތްދޭން ނިންމައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޝަނީޒް

ކްރިމިނަލްކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުކަމަށް އާއިޝަތު ނުޒުހާ އައްޔަންކޮށްފި

މަސްދަރު ހާމަކުރަން އެންގުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް އެކަނި ލިބޭގޮތަށް ކޮމިޓީން ބިލު ފާސްކޮށްފި

« 1 ...