ޝަރުއީ ދާއިރާ

ކޯޓުތަކުގެ 10 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށް، އަލުން ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭ: ހައިކޯޓް

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޒުބެއިރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބެކްލޮގް ހުސްކުރުމަށް ގާޒީންނަށް ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކެެއް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ހުޒެއިފާ އައްޔަންކޮށްފި

ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ބަލައި މަރުހަލާގެ މުއްދަތުތައް އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު ކޮމިޓީއަށް

ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ގެންނަ ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތައް އުފައްދަން ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި އަލަށް އެކުލަވާލި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ޖޭއެސްސީން ބަލާ މިންގަނޑަށް ފެންވަރު ނެތް ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަނީ

ހައިކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަނީ

މަޖިލީހުން ވަކި ކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ބާތިލުވާ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަނީ

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމާ އެކަށީގެންނުވާ ވަރުގެ އަމަލެއްކޮށްފިނަމަ ހުއްދަ ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

1

އާރަށު މައްސަލައިގައި ލައިވްކޮށް މިއަދު ބާއްވަން އޮތް ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި

4 ...