ޝަރުއީ ދާއިރާ

ކުޑަކުދިން ކޯޓަށް ހާޒިރުނުކޮށް ޝަރީއަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން މުހިންމު: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ގުރައިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ފަތުހުﷲގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ

މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ނުލިބޭގޮތަށް ގޮއިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިޝާރު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ގާޒީން ތަމްރީނެއްގައި، އަޑުއެހުމެއް ނެތް ދުވަހެއް

މުއްދަތު ޖަހަން ދައުލަތް ދެކޭގޮތް ފަނޑިޔާރު ބަލާކަށް ނުޖެހޭ، ހެކި ހުރެއްޖެ ނެމަ ދޫކޮށްލުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: ޔާމީން

ހެކި ނައްތާލާފާނެތީ މީހުން ބަންދުން ކުރާތީ އާއި ބަންދު އިތުރުކުރާ ގޮތާމެދެ ޔާމީން ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ގާނޫނީފަންނުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހު: ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމަށް ހުޅުވާ ދޮރެއް ކަމުގެ ތުހުމަތު!

1

ހާއްސަ ހުއްދަ އޮންނަ ވަކީލުން ބާ އިމްތިހާނު ހަދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ހިތަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ރަފީއުއްދީންގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މަޖިލީހުން ވަކިކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އުމުރަށް ބާތިލުކުރަން ބާ ކައުންސިލުން ދެކޮޅު

ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިމާއި ފުލެޓް ލިބޭ ގޮތް ހަދަން ހުށަހެޅި ބިލުގެ ބަހުސް ފަށައިފި

ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ބަލާ މަރުހަލާތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

5 ...