ޝަރުއީ ދާއިރާ

ރޭޕް ކުުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިންކަން ހުޒައިފަތުގެ މައްޗަށް ސާބިތެއް ނުވި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އާރަށު މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށައެޅުންތައް ބަލައިނުގަންނަން ނިންމައިފި

ގާނޫނާ ހިލާފަށް މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލި މައްސަލައިގައި ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ ސިޔާމާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ޒިޔަދަމްގެ މަރު: ހުލާސާ ބަޔާން ދިގުލައިގެންދާތީ ޝަރީއަތާއި ދައުލަތުގެ ކަންބޮޑުވުން!

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައިގައި، ހައްޔަރުކުރި ޝަމީމް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަލީ ސަމީރު ޑީޕީޖީގެ މަގާމަށް

އެމްއެންޕީން ރައީސް ޔާމީނަށް: ފަނޑިޔާރުންނާއި، ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އިންޒާރު ދިނުމަކީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްނޫން

ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނިހާދު ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ހައި ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކު ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމި ނިންމުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން ސުވާލު އުފައްދައިފި

ގަޒިއްޔާއެއް ބާތިލުކުރުމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރަން ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

5 ...