ޝަރުއީ ދާއިރާ

މިހާރުގެ ވަސީލަތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމަން 16 އަހަރު ނަގާނެ: ހިސާން

ޖޭއެސްސީ ބަހުސް: އެމްޑީޕީ މެންބަރުންގެ ވިސްނުން މުޅި ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރުމާ ދިމާއަށް

ސަލީމް، މަޖިލިސް ރައީސަށް: ޖޭއެސްސީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަން ޖެހޭނީ ޖުޑީޝަރީއަށް

ޖޭއެސްސީ ބަދަލު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި، ތޯރިގު އެދިވަޑައިގަތީ ހުށަހެޅީ ކޮންމެންބަރެއްކަން ނުބަލައި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް

ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ފޯރުވުމަށް ޖޭއެސްސީގައި މަޖިލިސް މެންބަރަކު އިންނަން ޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

މަޖިލިސް ރައީސާއި އޭޖީ ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ޖޭއެސްސީ ބަދަލުކުރަން މާދަމާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

ހައިކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތަކަށް ފޯނާއި ލެޕްޓޮޕް އަދި ޓެބްލެޓު ވެއްދޭގޮތަށް ހަދައިފި

ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާތީ އާޒިމްގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅެމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން: އިދިކޮޅު

ފަނޑިޔާރުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދޭން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހު އެޖެންޑާކޮށް މާދަމާ މަޖިލިސް ފަށަނީ

ޔާމީނަށް ހުކުމްކުރުން އަވަސްކުރި މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

ރަންނަމާރި ދެކެ ނުގަންނަ ބިރު ކޯޓުތަކުން އެމްޑީޕީ ދެކެ ގަނޭ: ޑރ. ޖަމީލް

މިއަހަރަށް ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލިސް އެކުލަވާލައިފި

... 8 ...