ޝަރުއީ ދާއިރާ

72 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އަލީ ވަހީދު ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ އަސްހަދަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ކޯޓުން ނިންމައިފި

1

ފެމިލީ ކޯޓަށް އަންހެން ދެ ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފި

މާވަށު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ތަހުގީގުކުރަނީ

ދަރަވަންދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ލަތީފުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތެއްނުވި

ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ހަ މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

1

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރިޒާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓުގެ ބޮޑުބައެއް ތީމުގޭގެ މަރާމާތަށް!

އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރަން ދިން ކުޑަމުރައިދޫގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލު ކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ލީކުވި އޯޑިއޯގައިވާ އަޑު ގާޒީ އަލީ އާދަމް އާއި ސަމީރުގެ އަޑާ ދިމަލެއް ނުވޭ: ޖޭއެސްސީ

ޖޭއެސްސީ ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނޫ އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެންނަން ތޯރިގު ފޮނުއްވައިފި

... 8 ...