ޝަރުއީ ދާއިރާ

ފަނޑިޔާރުކަމުން ރިޓަޔާކުރެވޭ އުމުރު 65 އަށް މަތިކުރަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ގާޒީއަކު ހޯދަނީ

އާރަށު މައްސަލަ: އަދީބާއި ޒިޔަތުގެ ހެކިބަސް އެއްދުވަހެއްގައި ނެގުމަށް ނިންމައި މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ފްރީޒް ކުރި އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލަން އަމުރުކޮށްފި

ޖޭއެސްސީ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުން ދޭ ޖަލު އަދަބު ތިން މަހަށް ބޮޑުކޮށްފި

ކޯޓުތަކުގެ 10 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށް، އަލުން ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭ: ހައިކޯޓް

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޒުބެއިރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބެކްލޮގް ހުސްކުރުމަށް ގާޒީންނަށް ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކެެއް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ހުޒެއިފާ އައްޔަންކޮށްފި

ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ބަލައި މަރުހަލާގެ މުއްދަތުތައް އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު ކޮމިޓީއަށް

ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ގެންނަ ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތައް އުފައްދަން ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

... 8 ...