އިންޑިއާ

ސާފް ނަގާނަމަ އިންޑިއާ ބަލިކުރަން ޖެހޭނެ، ޓީމުގެ މޯޓިވޭޝަނަކީ ސަޕޯޓަރުންގެ ހިތްވަރު: ސުޒޭން

ފައިނަލާ ދެމެދު ރާއްޖޭގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު، އިންޑިއާގެ ނުރައްކަލަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ

އުތުރު ތިލަފަޅުގެ އެއްބަސްވުމަކީ ސިއްރެއް ނޫން، ކޮޕީއެއް ހޯދުމަށް ވަނީ އެދިފައި: މަޖިލިސް ރައީސް

2

މޯލްޑިވިއަންގެ އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖު ފޮލޯކޮށްގެން ދިއްލީ އަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު

ޗެތުރީ ޖެހި ގޯލާއެކު އިންޑިއާއަށް ދިރުން، ނޭޕާލު އިންތިޒާރަކަށް

ނޭޕާލް 0-1 އިންޑިއާ

ކުރިޔެކޭ އެއްގޮތަށް ވިސާއާ ނުލައި ދިވެހީންނަށް އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

1

މިދިޔަ މެޗުގެ ހަނދާނުގައި ރޯން ތިބެވޭކަށް ނެތް، އިންޑިއާއަށް އޮތީ މޮޅުވުން: ސްޓިމަކް

ޖިއާންގެ މަރުގެ ބަދަލުދޭން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި

އިންޑިއާ ވިސާ ހޯދުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ލިބޭނެ: ޝާހިދު

ވަން ފޮޓޯ: ލަންކާއާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު

ލަންކާ އުޅުނީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭކަށް ނޫން، ވަގުތު ބޭކާރު ކުރަން: އިންޑިއާ ކޯޗު

... 8 ...