އިންޑިއާ

ރާޑަރު ސިސްޓަމްތައް ދިވެހި ސިފައިން އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފަށައިފި

1

އިންޑިއާއާއެކު ކުރާ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވާނެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުން: ޝާހިދު

ޓުޓިކޮރިން އިން މުދާ ގެންނަ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރަން އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ޓީމެއް އިންޑިއާއަށް

ވެރިކަމުގައި ތިބީ ކޮންބައެއްތޯ ނުބަލައި އިންޑިއާއިން އެހީވަނީ ސީދާ ދިވެހިންނަށް: ރައީސް

އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކެޑެމީ ރައީސް ސޯލިހު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ވެކްސިން ކާޑު ބަލައިގަތުމަށް އިންޑިއާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ގައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ވާން ބޭނުމެއް ނޫން، ތަރައްގީއަށް ވެސް ހުރަސްއެޅޭ: ޔާމީން

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޕާކިސްތާނުގެ އެއްވެސް ބޮޑުވަޒީރަކަށް ދައުރު ފުރިހަމައެއް ނުކުރެއްވެއެވެ.

އިންޑިއާއާ އެކު ހަދާފައިވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުމެއް ބާތިލުކުރާނަން: ޔާމީން

މެސެޖަކާއެކު އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ތެރެއަށް ދޫކުރި ފުޅިއެއް 132 އަހަރު ފަހުން ފެނިއްޖެ

4

އިންޑިއާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެއްސަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާ ތަކެއް: ލޮލުގެ ކަޅި ނުހިފެހެއްޓޭ

... 8 ...