އިންޑިއާ

އެއާޕޯޓް ނިމުމުން ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ އިގުތިސޯދު ފެނުން ތޮޅިލައި އުދަވާނޭ: ރައީސް

ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިންޑިއާއާ އެކު ރާއްޖެއިން ތިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އިތުރު ދެ މީހަކަށް އައިވީއެފް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދެނީ

ބަޔަކު ރަހީނުކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ މީހަކު ހޯދަނީ

އައްބާސް އާދިލް ރިޒާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ދިވެހި ނޫސްވެރިން އިންޑިއާއަށް ފޮނުވައިގެން ތަމްރީނުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

1

ކާރު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ވިކެޓްކީޕަރު ޕާންޓް، ސާޖަރީއެއް ހަދަން މުމްބާއީއަށް

ނުރައްކާތެރި ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އިންޑިއާގެ ވިކެޓްކީޕަރު ރިޝާބަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް

އުތުރު ތިލަފަޅު ތަރައްގީކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ދެނީ

ޕޯސްޓްމޯޓަމަށް ފަހު ނިޝާމާގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަންގައި ހުޅުޖަހަން ހިތްވަރުދިން މައްސަލަ ޕާޓީތަކުން ކުށްވެރިކޮށްފި

« 1 ...