އިންޑިއާ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަށް ފަންޑުކުރަނީ ޗައިނާއިން ކަމަށް ނަޝީދު ތުހުމަތުކުރައްވައިފި

1

ޗައިނާއިން ބޭނުންވަނީ ގަދަބާރު އަދި ރާއްޖެއިން ޑިމޮކްރަސީ ނައްތާލަން: ރައީސް ނަޝީދު

އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ކުށްވެރިކުރަން ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދިން

އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާތައް ގާނޫނުލް އުގޫބާތާ ހިލާފު، އެތަކެތި ފުލުހުން ވަގުތުން ނަގަންޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ނެވިގޭޝަނަލް ޗާޓު ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

ހައިޑްރޮގްރަފީ ސާވޭއަށް އިންޑިއާގެ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރުން އޭއީއެޗްގައި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުމަށް އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީ

އިންޑިއާގެ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ހަތް މަޝްރޫއެއް، މަނަދުއަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް އަހަރު މެދުތެރޭ ފަށަނީ، މެޝިންތައް އައުމުގެ މަގުމަތީގައި

1

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ހަތް މަޝްރޫއެއް ހިންގަނީ

ޖިނާއީ ތަހުގީގުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހަކާއެކު ޕޮލިސް ކޮލެޖުގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

ގޯ އެއާގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓައެއް ނުލާ، ކެންސަލްވީ އުސޫލުތަކަށް އައި ބަދަލަކުން: ފޮރިން

... 10 ...