ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ނޫސްވެރިކަމަށް މިނިވަންކަން ދީގެން ސަރުކާރަށް ވީ އުނދަގުލެއް ނެތް، ވީ ފައިދާ: ރައީސް

އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ތައާރަފުކޮށްފި

މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް، ބިރުދެއްކުމެއް ނެތި: ރައީސް

ދީނުގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވަން އެޗްއާރްސީއެމް އިން ގޮވާލައިފި

ހިޔާގެ ކުދިންނާމެދު އަމަލުކުރީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް، ދައުވާކުރާތީ ކަންބޮޑުވޭ: ފުލުހުން

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސަށް މުނާ، ނައިބު ރައީސަށް އަދުހަމް އައްޔަންކުރައްވައިފި

އެޗްއާރުސީއެމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 29.8 ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް 6.3 މިލިއަން އިތުރުކޮށްދޭން ކޮމިޓީގައި އެދިއްޖެ

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ގެދޮރު ލިބުމުގެ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ސާވޭއެއް ކުރަނީ

ކުޑަކުދީން ބައިތިއްބަން އެކަށީގެންވާ ޖަލެއް ރާއްޖޭގައެއް ނެތް، ދައުވާ ލިބޭ ކުއްޖާ ގޭބަންދަށް

ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ޖިންސީ ގޯނާއާ ގުޅިގެން ޖެންޑާ އާއި އެޑިއުކޭޝަނާއި ފުލުހުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި

މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ޒާތީއެއް ނުވަން، ގޮތް ނިންމަނީ އިންސާފުވެރިކޮށް: އެޗްއާރުސީއެމް

3 ...