One Photos - mBiOiItycNpsNE34iFF7lQAnT.JPG
21 ޖޫން 2022: މާލެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި އޭޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން 
One Photos - CGrlHgQeHfKCSdPRTEEqq3rse.JPG
21 ޖޫން 2022: މާލެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި އޭޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރު މުއުމިނާ ވަހީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން 
One Photos - 0u2TEr2NCoyBTrZxqFwAHsRoD.JPG
21 ޖޫން 2022: މާލެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި އޭޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން 
One Photos - JJRz88JahkT36N6Y7vd4z3oYx.JPG
21 ޖޫން 2022: މާލެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި އޭޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން 
One Photos - 8PeftO8TV848RIYWF2B1WThWK.JPG
21 ޖޫން 2022: މާލެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި އޭޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން 
One Photos - 1teNfX3OJ8lZJYE3hj4QSGoHj.JPG
21 ޖޫން 2022: މާލެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި އޭޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރު އާމިނަތު ޝިފާއަތު އަބްދުއްރައްޒާގު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން 
One Photos - lOR5yKyhid7NyNqZ6chogvHQj.JPG
21 ޖޫން 2022: މާލެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި އޭޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރު މުއުމިނާ ވަހީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން 
One Photos - ofu6IALfBJ5bYkPPdJ1pKyZx6.JPG
21 ޖޫން 2022: މާލެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި އޭޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން 
One Photos - JEawwlI4NuMsp5sDCplefqA7X.JPG
21 ޖޫން 2022: މާލެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި އޭޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން 
One Photos - U56PdOWs5advZ7RBwdWfRKZ7i.JPG
21 ޖޫން 2022: މާލެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި އޭޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން 
One Photos - mGwiQ69UCjZ5X1t8egSAhqS2P.JPG
21 ޖޫން 2022: މާލެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި އޭޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން 
One Photos - xrjl0kUP04IBarJUioi9IfGic.JPG
21 ޖޫން 2022: މާލެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި އޭޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން 
One Photos - yZHdxhnLYcmi4ylHEkJgFgylB.JPG
21 ޖޫން 2022: މާލެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި އޭޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްމުހުސިން ހަމީދު (ޖޭފޯ) --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން 
One Photos - 3CWeIG1qOfopLsxs824bdg1r5.JPG
21 ޖޫން 2022: މާލެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި އޭޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔޫނުސް އަލީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން 
One Photos - nkE444nwpT5Chf9Ls5FHMtQgS.JPG
21 ޖޫން 2022: މާލެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި އޭޖީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުالله ސަނީފު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން