ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އެޗްއާރްސީއެމްގެ އެސްޖީ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމުން އެޗްއާރުސީއެމްގެ އެސްޖީ އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޓީޗަރުން އެހެން ސްކޫލުތަކަށް ބަދަލުކުރީ ބަދަލުހިފުމަށް: އެޗްއާރުސީއެމް

ހިއުމަންރައިޓްސް ވޮޗުގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންބޮޑުވުން އިސްލާހު ކުރަން އިލްތިމާސް ކުރި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ރިޕޯޓު: ގުރައިދޫ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގެ މައްސަލަ ފުންޏެއް!

ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮޅުވާލި ކަމަށް ބުނެ ހަތަރު އިދާރާއަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ރިޟްވާންގެ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް އިހުމާލެއްވޭތޯ ބެލުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

1

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާ އިމާރާތް އަދިވެސް ހުރުމަކީ އެކަން ތަންފީޒު ނުކުރުމަށް އޮތް ފުށުއެރުމެއް: އެޗްއާރްސީއެމް

އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރެވޭ އަދަދު މަދު: ރިޕޯޓު

އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމަށާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ދީން ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުންކުރޭ: އެޗްއާރްސީއެމް

ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގައި އެޗްއާރުސީއެމްގެ ދައުރު އަންނަނީ ފުޅާވަމުން، އެއީ ހެޔޮ ފާލެއް: ރައީސް

2 ...