ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ތޮއްޖެހިގެން ވޯޓުލާން ދާން މަޑުނުކުރުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން އެދެފި

އަޒުހަރަށް އަނިޔާކުރި ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަން އޮފިސަރުންނަށް ދައުވާ ނުކުރި މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން އަންގަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ މައްސަލައިގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އާއި އެޗްއާރުސީއެމް ކޮމެޓީއަށް

1

ކުދިން ސުކޫލަށް ފޮނުވުމަށް އިހުމާލުވާ ބެލެނިވެރިންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެޗްއާރުސީއެމުން އެދިއްޖެ

1

އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މަޑުއްވަރީ ރޭޕް ކޭހާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

1

ވަން ފޮޓޯ: އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރުން މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް

ސުކޫލު ކުއްޖަކު ރޭޕު ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިދާރާތަކުން ކަންކުރާ ގޮތް މޮނިޓާ ކުރަނީ

އެޗްއާރުސީއެމަށް އެހެން ނަމެއް ފޮނުއްވަން އެދިވަޑައިގެން، ލީޒާގެ ނަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް ވޯޓަކަށް ނޭއްސެވި

އެޗްއާރުސީއެމަށް އައްޔަން ކުރަން ރައީސް ފޮނުއްވި، ލީޒާއަށް ކޮމެޓީން ރުހުމެއް ނުދިން

ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކާއި ވަޒީފާގެ މާހައުލުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައި: އެޗްއާރުސީއެމް

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ދެ މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ހިންގި ސުއޯ މޯޓޫ މައްސަލަ ހައްގުތަކާބެހޭ މުއާހަދާއާ ހިލާފު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

... 8 ...