ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު

(އަލުން ކިޔައިލުމަށް) ދިވެހި ތާރީޚު: ފެހެންދީބުގެ މައްޗަށް އިހު އޮތީ ދިވެހިންގެ ބާރެވެ.

2

ދިވެހި ތާރީޚު: ހާޖީ އިމާދުއްދީނުގެ ރަސްކަމާއި ތުއްތު ތަރުތީބު

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! މާޒީގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގެ ވަދުމަސްވެރިކަމާއި ދޯނިބަނުން 2

ތާރީހުގެ އަލީގައި ފުވައްމުލައް - 01

މިއަދުގެ އިސްލާމީ ދުނިޔެއާއި އިސްލާމްދީނުގެ ސިޔާސީ ނިޒާމު - 03

ދިވެހި ތާރީޚު: ތަންތަނުގެ ތާރީޚު އެނގޭނީ ހޯދައި ބެލީމައެވެ.

ދިވެހި ތާރީޚު: ރަސްކަމެއް އިންގިލާބު ކުރުމުގެ ތެރެއިން އަވަހާރަވި އުއްތަމަފަނޑިޔާރު

ދިވެހި ތާރީޚު: ވެއްޓުނު ވެރިޔާއަށް ލައުނަތް ދިނުމާއި ނަގައިގަތް ވެރިޔާއަށް ސަނާކިޔުމުގެ އާދަ

1

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 24

1

ދިވެހި ތާރީޚު: ދިވެހިރާއްޖެއަށް "އޮރިޔާންކާޑު" ތައާރަފުކުރީ ހުރަވީންނެވެ.

3

ދިވެހި ތާރީޚު: ހެންވޭރުގަނޑުވަރު މަނިއްޕުޅުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ކުރިމަތިވި ބޮޑު ލަދު!

ދިވެހި ތާރީޚު: ހާޖީ އިމާދުއްދީނާއި އުސްގެކޮޅު

... 7 ...