ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު

އަލުން ކިޔާލުމަށް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު، އީދު ފާހަގަ ކުރުމާއި އީދު ނަމާދުކުރުން

1

ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން މާޗު މަސް

އައްޝައިޚު އަލްފަގީހު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުގެ ހަނދާނަށް ހައްގު މަގާމުދިނުން - 8

1

އައްޝައިޚު އަލްފަގީހު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުގެ ހަނދާނަށް ހައްގު މަގާމުދިނުން - 7

އައްޝައިޚު އަލްފަގީހު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުގެ ހަނދާނަށް ހައްގު މަގާމުދިނުން - 6

އައްޝައިޚު އަލްފަގީހު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުގެ ހަނދާނަށް ހައްގު މަގާމުދިނުން - 5

އައްޝައިޚު އަލްފަގީހު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުގެ ހަނދާނަށް ހައްގު މަގާމުދިނުން - 4

އައްޝައިޚު އަލްފަގީހު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުގެ ހަނދާނަށް ހައްގު މަގާމުދިނުން - 3

އައްޝައިޚު އަލްފަގީހު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުގެ ހަނދާނަށް ހައްގު މަގާމުދިނުން - 2

އައްޝައިޚު އަލްފަގީހު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުގެ ހަނދާނަށް ހައްގު މަގާމުދިނުން - 1

ހުކުރު މިސްކިތުގެ މަހާނަ ގާތަކަށް ގެއްލުންވާތީ ގަސްތައް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރަނީ

1

ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ތާރީޚުން ފިލާވަޅު ލިބިގަތުމެވެ.

« 1 ...