Close

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު

މާލެއިން ބުރުސާއިން އިސްތަންބޫލަށް - 34

1

ގަމުގެ އެއަރޕޯޓުގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން މުހިއްމު ބައެއް ވާހަކަ!

ދިވެހި ތާރީޚު: ގަމުގެ އެއަރޕޯޓަށް 80 އަހަރެއް ނުވެއެވެ.

6

މާލެއިން ބުރުސާއިން އިސްތަންބޫލަށް - 33

ދިވެހި ތާރީޚު: މީގެ 90 އަހަރު ކުރިން ޝަމްސުއްދީން ރަދުން ވިދާޅުވި ބަސްފުޅުތައް މިއަދަށްވެސް މުހިންމެވެ.

1

މާލެއިން ބުރުސާއިން އިސްތަންބޫލަށް - 32

ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އަޅުގަނޑު: އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބޯޑާއި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހުގައި 4

ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން އާރުއޭއެފް ހުސޭނުގެ ޖަގަޑާ

ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އަޅުގަނޑު: އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބޯޑާއި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހުގައި 3

ދިވެހި ތާރީޚު: އަފީފަށް ދޭންވެސް އިނގިރޭސިން އުޅުނީ ކޮޅުކެއްސެވެ.

7

މަލިކަށް ދެވުނު ފަދަ ކޮޗިން ދަތުރު

6

ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އަޅުގަނޑު: އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބޯޑާއި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހުގައި 2

2 ...