އެޗްޑީސީ

އާރްސީސީން އިމާރާތްކުރާ "ދަ ބްލޫ ހެވަން ރެސިޑެންސް" މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށްފި

ޝައުގުވެރި ގިނަ ކުދިންނާއެކު "މައި ހުޅުމާލޭ ވޮލީ ކޭމްޕް" ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފެންއަރުވާވަޑާން ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި، ވަރަށް ހިތްގައިމު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފެންއަރުވާ ވަޑާން ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ހުޅުވައިފި

1

ވިނަރެސްގެ ފްލެޓްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން

ތިލަފުށީ ބިންތައް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބޭނުންކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

އެޗްޑީސީގެ ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް އުރީދޫގެ ހިދުމަތް

ކޯޑިން ދަސްކޮށްދިނުމަށް އެޗްޑީސީން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ހިލާ ފްލެޓުތަކަށް ގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަތަރު ސްކޫލެއް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

ވޮލީއަށް ޝައުގުވެރިވާ ކުދިންނަށް "މައިހުޅުމާލެ ވޮލީބޯލް ކޭމްޕު"ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

ޑްރައިވިން ޓެސްޓު ހެދުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކޮށްފި

4 ...