އެޗްޑީސީ

ހިޔާ ފްލެޓުގެ ލިފްޓުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި ދުވަހާ ޖަލްސާ ބާއްވަން ހުއްދަ ދިން ދުވަސް ދިމާވީ އިއްތިފާގަކުން: ޑރ. މުއިއްޒު

1

ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރީ މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާކަށް ނޫން: މަބްރޫކް

ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ނުކުރެވޭނެ: އެލްޖީއޭ

ހުޅުމާލޭގެ ކޮމިއުނިޓީތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ގުޅާލުމުގެ ތަސައްވުރާއެކު އެޗްޑީސީން ސްމާޓްކޮމް އިފުތިތާހުކޮށްފި

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގެ ކުރިމަގަށް ހުރަސް އެޅޭނެ: ސުހެއިލް

ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް އެޗްޑީސީން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އާދިއްތަ ދުވަހު

އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރިޔަސް ހިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑޭނެ: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި މައްސަލައަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

އެންމެފަހުން "ކޮތަރުކޮށި" ޖަލްސާ ކާނިވަލުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި މައްސަލަ އެޗްޑީސީން ސިވިލް ކޯޓަށާއި އެލްޖީއޭއަށް ހުށަހަޅައިފި

2 ...