އެޗްޑީސީ

އެންމެފަހުން "ކޮތަރުކޮށި" ޖަލްސާ ކާނިވަލުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި މައްސަލަ އެޗްޑީސީން ސިވިލް ކޯޓަށާއި އެލްޖީއޭއަށް ހުށަހަޅައިފި

ގާނޫނީ ގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން އޮތީ އެޗްޑީސީއަށް: މެންބަރު ނިޔާޒު

1

ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރާނަން: އެޗްޑީސީ

އިދިކޮޅު ޖަލްސާ ބާއްވަން ފުލުހުން ހުރަސް އަޅަނީ، މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ކަމަށް!

ކޯޅުންގަޑު ބޮޑުވެފައި އޮއްވައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ކޮށްފި

"ކޮތަރުކޮށި" ޖަލްސާއަށް ބިން ދިން މައްސަލަ: ހުޅުމާލޭ ބިމެއް ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެ: އެޗްޑީސީ

2

ހުއްދަ ނުހޯދައި "ކޮތަރު ކޮށި" ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެޗްޑީސީން މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން: ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދީފައިވަނީ ރަށްވެހިންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް

ހުޅުމާލޭގައި 1700 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރަން ބޭންކް އޮފް ޗައިނާއިން ލޯނެއް ނުދިން

ތަޅުތައް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމުން ހިޔާ ފުލެޓުތަކަށް މަސްތުވާ މީހުން ވަންނަ މައްސަލަ ހައްލުވާނެ: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގައި ދިހަ ބުރިއަށް އިމާރާތްކުރަން ދެކޮޅު ހަދާނަން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

3 ...