ދިރާގު

ދިރާގު ހިއްސާ ވިއްކާ ނުލިނަމަ މިއަދު އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ނުކުރެވިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހުނީސް: އަލީ ހުސައިން

1

ކޮވިޑް 19 : ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބުރޯޑްބޭންޑުގެ ހުރިހާ އެޑް އޮންތަކުން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ކޮވިޑް 19 : މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދިރާގުގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަރުތައް ބަންދުކުރަނީ

ދިރާގު މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޭޓާ އެޑް-އޮން ތަކުން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ކޮވިޑް 19 : ދިރާގު މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ޑޭޓާ

ކޮވިޑް 19 : ދިރާގުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލުޔެއް

ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 30 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ ހިލޭ ދޭން ނިންމައިފި

ދިރާގު މުވައްޒަފުންނަށް މައިންގެ ކޮޓަރިއެއް ގާއިމުކޮށްފި

އަންހެނުން ކުރިމަތިލުމަށް ބާރުއަޅައި، ދިރާގުގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަމެން އިންޓާ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2020 ފަސްކޮށްފި

5ޖީ ސަޕޯޓްކުރާ ސެމްސަންގެ ފުރަތަމަ ފޯނާއެކު ގެލެކްސީ އެސް 20 ސީރީޒްގެ ފޯނުތައް ދިރާގުން ލޯންޗުކޮށްފި

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުން 27 ޒުވާނަކު ގްރެޖުއޭޓް ވެއްޖެ

5 ...