ދިރާގު

ދިރާގުން ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑު ކަސްޓަމަރުންނަށް 10 ޖީބީ ހިލޭ ދެނީ

އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ދިރާގާއި އުރީދޫއާއެކު ކުރިއަށް އެބަދޭ، މާދަމާ ޖަވާބެއް ދެވޭނެ: މަބްރޫކު

4

ދިރާގު ޕޭގެ މާޗަންޓް ޓްރާންސެކްޝަން ފީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަހަށް ކަނޑާލައިފި

ދިރާގު ހިއްސާ ވިއްކާ ނުލިނަމަ މިއަދު އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ނުކުރެވިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހުނީސް: އަލީ ހުސައިން

1

ކޮވިޑް 19 : ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބުރޯޑްބޭންޑުގެ ހުރިހާ އެޑް އޮންތަކުން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ކޮވިޑް 19 : މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދިރާގުގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަރުތައް ބަންދުކުރަނީ

ދިރާގު މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޭޓާ އެޑް-އޮން ތަކުން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ކޮވިޑް 19 : ދިރާގު މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ޑޭޓާ

ކޮވިޑް 19 : ދިރާގުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލުޔެއް

ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 30 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ ހިލޭ ދޭން ނިންމައިފި

ދިރާގު މުވައްޒަފުންނަށް މައިންގެ ކޮޓަރިއެއް ގާއިމުކޮށްފި

އަންހެނުން ކުރިމަތިލުމަށް ބާރުއަޅައި، ދިރާގުގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

4