Close

ދިރާގު

ރީ-ބްރޯޑްކާސްޓިން ގަވާއިދުގެ މައްސަލައިގައި ބްރޯޑްކޮމް ގޮވައިގެން ދިރާގުން ކޯޓަށް

ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ދިރާގަށް 202 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ދެއްވަދޫއަށް

ދިރާގުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ޑްރޯންސް ފޯ ރެޒިލިއެންސް" ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލައިފި

ދިރާގު ފައިބާ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ކުޑަރިކިލަށް

ދިރާގުގެ ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ހިތާދޫއަށް

ދިރާގުގެ ނެޓްވޯކް ފުޅާކުރަން އައިއެފްސީ އާއި އޭޑީބީން 55 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

"ޗަނާޗާ 2022" މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލްގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސްތަކުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ވާވޮށި ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ދިރާގުން ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ޔުނިޓަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ގަވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލުން އިއާދަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ، 15،000 މީހުންގެ ހައްގު ގެއްލޭނެ: ދިރާގު

6 ...