ދިރާގު

ސާއިދުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ދިރާގުން 100،000 ރުފިޔާ ދީފި

ދިރާގު ރޯޑް ރޭހަށް އެސްޕީއައިއޭ އެޝިއާގެ އެވޯޑެއް

އަންހެން ކުދިންނަށް ކޯޑުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމު ނިންމާލައިފި

ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ "ސްޓާޓަޕް ވީކެންޑް" މިމަހު 15 ގައި

ދިރާގު އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތަށް ބުރޫ އަރައިފި

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދިރާގުގެ "ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް" އަންނަ ބުދަ ދުވަހު

ދިރާގުގެ "ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް"ގެ ޕްރީ އިވެންޓް ބާއްވައިފި

އުރީދޫ އަދި ދިރާގުން ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލި އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސްގެ ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ

ދިރާގުން އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސް ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިރާގު މާލެ އޯޕަން ސްވިމިންގ ކޮމްޕެޓިޝަން ހޮނިހިރު ދުވަހު

ވަން ފޮޓޯ: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް 2019

6