ސިވިލް ކޯޓް

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަކާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީއެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ގއ. ރިބިދޫ ޖާބިރާ ހަވާލު ކުރަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން އިބުރާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

ހަބް ކުންފުންޏަށް ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޭން ޑީއާރުޕީގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

ސަލްޓަންސް އަށް 1.1 މިލިއަން ދައްކަން މެރިންކޮރަލް އަށް ހުކުމްކުރި މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަންގައިފި

ތިންމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެނަކައަށް 17.8 މިލިޔަ ރުފިޔާ ދައްކަން ޝަރޫގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކެޕްޓަން ކަމުން މުއިޒު ވަކިކުރީ ބޭއިންސާފުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާ ދޭން އަމުރުކޮށްފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ ކަަމުން މުހައްމަދު އަހުމަދު ދީދީ ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި 17.8 މިލިއަން ހޯދަން ހުށަަހަޅައިފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް ކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލެން ނެތްކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އޮންނަ ޑަބްލިއުއެލްޓީއަށް 3.3 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން އަމަރު ކޮށްފި

1

އެމްޕީއެލް އިން ސެންޓާ އެންޓަޕްރައިސަސް އަށް 138.9 މިލިޔަން ރުިފޔާ ދައްކަން ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

އެމްއީއެސް ހިންގަން މަންދު ކޮލެޖާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލުކުރީ ގޯސްކޮށް: ސުޕްރީމްކޯޓު

... 22 ...