ސިވިލް ކޯޓް

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ނަގަނީ

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ފައިސާދޭނެ ގޮތްތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފި

މައްސަަލަ ކޯޓުގައި އޮއްވައި ހައްޖު ގްރޫޕް ތަކާއެކު ސޮއި ކުރި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާން އެއްދުވަސް ދީފި

1

ދީބާޖާ ހުކުމްގެ ތަންފީޒު މައްސަލަ ބާތިލްކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދިއްޖެ

ދީބާޖާއަށް ސަރުކާރުން 348 މިލިޔަން ދޭންޖެހޭކަމަށް ކުރި ހުކުމްގެ ތަންފިޒީ މަރުހަލާގެ އަޑުއެހުން ސިއްރު

ކޯސްޓްލައިން ކުންފުނިން 304.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން މެންބަރު ރަޝީދު ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި

ސިސިލްފަރު ގްރޫޕުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލަހުށަހަޅައިފި

ނިއުޕޯޓުގެ އިތުރު މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި

ދީބާޖާއަށް ސަރުކާރުން ބަދަލު ދިނުމަށް ކުރި ހުކުމްގެ ތަންފީޒީ މަރުހަލާ މާދަމާ

ދީބާޖާއަށް ދައުލަތުން ދޭން ޖެހޭ 348 މިލިޔަން ރުފިޔާއިން އަލްހާނެގެ ލޯފާމަށް 174 މިލިޔަން ދޭންޖެހޭ

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދައުލަތުން 348.10 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހިއްޖެ

1

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

... 23