ސިވިލް ކޯޓް

ގުޅިފަޅު ހިއްކަން ހަވާލުކުރި ޖީޕީޑީން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއަށް 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ މައްސަލައިގައި އުފުލި ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާއަށް ޖިހާދު އިންކާރުކުރައްވައިފި

ޓަގު ބޯޓުގެ މައްސަލައިގައި އެމްޕީއެލްއިން 7.4 މިލިޔަން ދައްކަން ނުޖެހޭކަމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ޕާޓީގެ އިންތިހާބު ބާތިލުކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވޭ: އަދާލަތު

ޓަގު ބޯޓެއްގެ މައްސަލާގައި ކުންފުންޏަކަށް 42 މިލިއަން ދައްކަން އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމްކޯޓަށް

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ނަގަން ކުރި ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފި

އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއްނުގަތް

މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ސަމީރާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މަރްޔަމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މައްސަލައިގައި އެސްޖޭއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 111 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ނުޖެހޭކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު 2394 މައްސަލައެއް ނިންމައިފި

ކޯޕްރަލް ފަރުހަތު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

... 23 ...