ޗައިނާ

ކޮވިޑުގެ އަސްލާ މެދު އިތުރު ސުވާލު އުފައްދައި، އެކަމުގެ ފުންމިނަށް ދިއުމަށް ސައިންސްވެރިންތަކެއް ގޮވާލައިފި

ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާގެ ސައިބާ ހަމަލާތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެދާނެ ގައުމުތަކަށް ޔޫކޭއިން އެހީވަނީ

ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ބޭނުންކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ ލިޔުންތަކެއް

1

ޗައިނާއިން ނައްޓާލި 18 ޓަނުގެ ބަރު ރޮކެޓު ބައިތައް ދިވެހިރާއްޖެއާ ކައިރިން އިންޑިއާ ކަނޑަށް ވެއްޓިއްޖެ

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ކަރަންޓު ކޭބަލްތަކެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އިންޑިއާގެ ކޮވިޑު ހާލަތަށް ހަޖޫ ޖަހައި، ޗައިނާއިން ކުރި ޕޯސްޓަކަށް ނުރުހުން

ޗައިނާ އިން އިންޑޮނޭޝިއާގައި ހަދާ ޑޭމްއެއްގެ ކައިރިން ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް ތިން މަރު

ޗައިނާއަކަށް އަމާނެއް ނުދޭނަން، ބުލީއެއް ނުކުރެވޭނެ: އޮސްޓްރޭލިއާ

ޗައިނާއާ ދޭތެރޭ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ: ދިރާސާ

ޗައިނާ ވެކްސިންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންވަރު ދަށްވުމުން އެހެން ވެކްސިންތަކާ މަސްހުނި ކުރަނީ

އިންތިހާބީ މޭޔަރު މުއިއްޒަށް ޗައިނާއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާއަކުން ހައްޔަރުކުރި ހޮންގް ކޮންގްގެ އެންމެ މަގުބޫލު ހަތް ލީޑަރުންނަށް ހުކުމް އިއްވައިފި

4 ...