Close

ޗައިނާ

ޗައިނާގެ ސްކޫލެއްގައި ނިދާ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް

އެކްސްކަވޭޓަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޗައިނާގެ ބޮޑުފާރަށް ގެއްލުން ދިން ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޗައިނާއިން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުން އަރައިގަތުމަށް ޖަޕާނުން މަސްވެރީންނަށް 140 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީދެނީ

ޗައިނާ އާއެކު އޮތް ގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅު، މިހާރުވެސް ގިނަ އެހީތަކެއް ލިބޭ: ރައީސް

ސައުދީން އެ ހަދަނީ ޗައިނާއިން ހެދި ކަހަލަ ގޯހެއް، ބިރެއް ނެތް: ޗެފެރިން

އިންޑިއާ އަދި ޗައިނާއާއެކު ވެސް ދެމިހުންނާނީ ހެނދުނު ފުރައްސާރަކޮށް ހަވީރު ފިރުމާ ގޮތަކަށް ނޫން: ރައީސް

އޮންލައިންކޮށް ލޯބީގެ ސްކޭމްތަކެއް ހިންގަމުންދިޔަ ޗައިނާގެ 88 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވެ ޗައިނާގެ ހުނާން ޕްރޮވިންސުން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނެރެފި

ފުކުޝީމާ ނިއުކްލިއާ ފެން ކަނޑަށް އަޅާލި ނަމަވެސް މަހުން ރޭޑިއޯއެކްޓިވްގެ އަސަރެއް ނުފެނޭ

ޖެޓްސްކީއެއްގައި ދެކުނު ކޮރެއާއަށް އެތެރެވާން އުޅުނު ޗައިނާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުކުޝީމާއިން ނިއުކްލިއާ ފެން ކަނޑަށް އެޅުމާ ދެކޮޅަށް ދެކުނު ކޮރެއާގައި މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ބްރިކްސްގެ ފަނަރަވަނަ ސަމިޓަށް ކުރެވޭ ފޮނި އިންތިޒާރު

« 1 ...