ޗައިނާ

ތަރައްގީގެ ނާރެހުގައި ޗައިނާގެ ހިއްސާ ބޮޑު: ރައީސް ސޯލިހު

ލިތުއޭނިއާ އިން ޓައިވާނުގައި ވިޔަފާރި ތަމްސީލުކުރާ އޮފީހެއް ހުޅުވަން ނިންމުމުން ޗައިނާ ރަތަށް

ކޮވިޑް ވައިރަސް އުފެދުނު ގޮތުގެ ހާއްސަ ރިޕޯޓު މިމަހު ތެރޭ ނެރެނީ

ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފްލައިޓުތަކެއްގައި ޗައިނާއިން މިޔަންމާއަށް ގޮތް ނޭނގޭ އެއްޗެހިތަކެއް އެތެރެކުރޭ: ރިޕޯޓު

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް އިތުރު އެއް ލައްކަ ވެކްސިން ޑޯޒު ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ފޭކު ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ބޮޑު ނެޓްވޯކެއް އަތުލައިގަނެފި

ތިންވަނަ ފޭސް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާތީ ޗައިނާ ވެކްސިން ލަންކާގައި ބޭނުންކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ވަނުއާޓޫ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ މަސްވެރިކަން ކުރި ޗައިނާގެ ދެ މަސްބޯޓެއްގެ ކެޕްޓަނުންނަށް ބޮޑު އަދަބެއް!

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑަށް ޗައިނާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާ ނުލާތީ ޖަޕާނުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން ހާމަކުރަން ޝިޔާމު ގޮވައިލީ ޗައިނާއިން ފައިސާގެ އެހީ ލިބިގެން: އާޒިމް

1

ޗައިނާ ކޯސްޓް ގާޑުގެ އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް ޖަޕާނުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެއްޖެ

މިޔަންމާގެ ބަޣާވާތަށް ޗައިނާއިން އެހީތެރިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާއެކު ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއް, ޗައިނާއިން އެކަން ދޮގުކުރޭ

6 ...