ޗައިނާ

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑަށް ޗައިނާގެ ބޯޓުތަކުން ނަޖިސް އަޅާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖެއަށް އިތުރު ވެކްސިން ހަދިޔާކުރާނަން: ޝީ ޖިންޕިން

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިމާރާތާއި ގުޅިގެން ރައީސްގެ ޝުކުރު ޗައިނާގެ ރައީސް އާއި ރައްޔިތުންނަށް

ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވެދާނެތީ ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރަން އުޅޭ ސަމްބެރިން ކޭބަލްއަކަށް ނައުރޫން ނޫނެކޭ ބުނެފި

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންޓެއިނަރު ޓާމިނަލުގައި ކޮވިޑް ފެތުރި, ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް އަނެއްކާވެސް ނުރައްކާ!

ކޯޅުން ބޮޑު ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ކައިރީގައި އިންޑޮނޭޝިއާ އާއި އެމެރިކާ ގުޅިގެން ޓްރެއިނިން ސެންޓަރެއް ހަދަނީ

ޗައިނާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރިކުރަން އިމްރާން ޚާން ފަސްޖެހުމުން, ފާޑުކިޔުން

މާލެ-ވިލިމާލެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހިޔާ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

ވަރުގަދަ ޗައިނާ އަތްދަށުވެ، ރާއްޖެއަށް އުނދަގޫ ހާލަތެއް

ޗައިނާ ފުޓުބޯޅައިގެ ފެންވަރު އެނގޭ، ރާއްޖެ ކަހަލަ ކުޑަ ގައުމަކަށް އުނދަގޫވާނެ!

ޗައިނާގެ ކޮންމެ އާއިލާއަކުން އެންމެ ގިނަވެގެން ތިން ކުދިން ހޯދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

5 ...