އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

ރައީސް ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓުގެ ދަތުރު ލައިވްކޮށް

އިތުރު ފަރުވާއަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް

4

ރައީސް ނަޝީދު އޭޑީކޭއިން ދޫކޮށްލައިފި، އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނަށް ގެންދާ ޖެޓު އެއާޕޯޓުގައި

ހެޔޮވެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގައި ދެމިހުންނާނަން: ނަޝީދު

1

ރައީސް ނަޝީދުގެ ރިކަވަރީ ވަރަށް ރަނގަޅު، އިތުރު ފަރުވާއަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޖަރުމަނަށް

ވަން ފޮޓޯ: އޭޑީކޭ އިން ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރުވާގެ ތަފުސީލު ހާމަކުރުން

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެފައި، ހާލު އަދި ވަރަށް ގާތުން ބަލަން ޖެހޭ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހިތް ކައިރިއަށް ތޫނު އެތިކޮޅެއް ދިޔަ، އެތެރެއަށް ދިޔަ ނަމަ ނުރައްކާވީސް: އޭޑީކޭ

އެތިކޮޅުތައް އެތެރެއަށް ގޮސް، ނަޝީދުގެ ގޮހޮރު ފޫއަޅައިގެންދިޔަ: އޭޑީކޭ

ރައީސް ނަޝީދު ގެނެވުނުއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ލޭ އަންނަމުން ދިޔަ، ދިހަ މިނެޓު ތެރޭ ތިއޭޓަރަށް ވެއްދުނު: އޭޑީކޭ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުދިނުމަށް އޭޑީކޭގެ ޕްރެސްއެއް މެންދުރުފަހު 2:30 ގައި

ޑރ. ނިޔާފުގެ ޓީމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ހާއްސަ ޝުކުރެއް

5 ...