އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

ޕިކަޕަކާއި ދޮރަކާ ދޭތެރޭ ބޯ ތާށިވި ޒުވާނެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެނީ

1

ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާދިން ޑޮކްޓަރުން މަޖިލީހުގެ އިންކުއަރީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާދިން ޑޮކްޓަރުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންކުއަރީއަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ނިންމައިފި

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތިން ވަނަ ބުރިން އަންހެނަކު ވެއްޓިއްޖެ

1

ބާބަކިއު ހަދަނިކޮށް ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އެކަކު ފިހިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި މީހަކު ރަހީނުކޮށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ރަހީނު ކޮށް އަނިޔާކުރި މީހާގެ ބޮލުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރި ނަމަވެސް ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް

1

ކުޅުދުއްފުށީ ހާދިސާ: ރަހީނުކޮށްގެން ގެންގޮސް ތަޅައި އަނިޔާކޮށް އެއްލައިލީ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް، ކުރިން އިންޒާރުދިން!

11

އޭޑީކޭގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާދޭ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށް، ފުލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

އޭޑީކޭގެ ފާހާނާ ތެރޭ ފިސްތޯލަ ބޭއްވި ބޮޑީގާޑު މަސައްކަތްތަކުން އެއްފަރާތްކޮށް، މައްސަލަ ފުލުހަށް

އޭޑީކޭގެ ފާހާނާ ތެރެއިން ފެނުނީ ބޮޑީގާޑެއްގެ ފިސްތޯލައެއް، ބޭއްވުނީ ހަނދާން ނެތިގެން!

1

ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔައިރު، އޭޑީކޭ އިން ފިސްތޯލައެއް ފެނުނު ވާހަކަތަކެއް، ފުލުހުން ދޮގެއް ނުކުރި

4 ...