Close

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

ބޮމުގެ ހަލަމާއަށްފަހު ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިން އަތޮޅުތެރޭގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ރައީސް ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް ގެންދާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓުގެ ހަރަދު ހަމަޖައްސަނީ ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން: ނާޒިމް ސައްތާރު

1

ރައީސް ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓުގެ ދަތުރު ލައިވްކޮށް

އިތުރު ފަރުވާއަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް

4

ރައީސް ނަޝީދު އޭޑީކޭއިން ދޫކޮށްލައިފި، އެމަނިކުފާނު ޖަރުމަނަށް ގެންދާ ޖެޓު އެއާޕޯޓުގައި

ހެޔޮވެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގައި ދެމިހުންނާނަން: ނަޝީދު

1

ރައީސް ނަޝީދުގެ ރިކަވަރީ ވަރަށް ރަނގަޅު، އިތުރު ފަރުވާއަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޖަރުމަނަށް

ވަން ފޮޓޯ: އޭޑީކޭ އިން ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރުވާގެ ތަފުސީލު ހާމަކުރުން

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެފައި، ހާލު އަދި ވަރަށް ގާތުން ބަލަން ޖެހޭ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހިތް ކައިރިއަށް ތޫނު އެތިކޮޅެއް ދިޔަ، އެތެރެއަށް ދިޔަ ނަމަ ނުރައްކާވީސް: އޭޑީކޭ

އެތިކޮޅުތައް އެތެރެއަށް ގޮސް، ނަޝީދުގެ ގޮހޮރު ފޫއަޅައިގެންދިޔަ: އޭޑީކޭ

ރައީސް ނަޝީދު ގެނެވުނުއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ލޭ އަންނަމުން ދިޔަ، ދިހަ މިނެޓު ތެރޭ ތިއޭޓަރަށް ވެއްދުނު: އޭޑީކޭ

6 ...