Close

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

އޯޕަން ހާޓް ސާޖަރީއަކާ ނުލައި ހިތުގެ މައި ލޭނާރު ބަދަލުކޮށްލާ އޮޕަރޭޝަނެއް އޭޑީކޭގައި

ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލު ވަރަށް ގާތުން ބަލާނަން، ނަސްރީނާއަށް ދިމާވި ކަމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން: ނައިބު ރައީސް

1

ސިޒޭރިއަން ތެރޭގައި ގޮހޮރު ކަފައިގެންގޮސް ވީދިފައި، ލިބުނު ދަރިފުޅު އުރައިނުލެވި މިހާރު މަރާ ހަނގުރާމަކުރަނީ

7

އޭޑީކޭގައި ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑުގެ ބަލި މީހުން ފެސިލިޓީތަކުން ފަރުވާ ހޯދަން އެދެނީ އެހެން ބަލި މީހުންގެ ރައްކަލަކަށް: އޭޑީކޭ

އޭޑީކޭއަށް ވިހަންދިޔަ މާބަނޑު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ފަރުވާނުދިން މައްސަލައެއް

"ދުވާހިތުން" ޗެރިޓީ ދުވުން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ "ދުވާހިތުން" ޗެރިޓީ ދުވުން

ނާއިމް އާއި އޮގީ އަނެއްކާވެސް ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފި

ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަ ވެއްޖެ

އޭޑީކޭ އިން ޓްރީޓޮޕުން އައިޖީއެމްއެޗް އަށް! މި ކުއްޖާގެ 16 ޕަސެންޓު ފިހިފައި، ބޭރަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް!

3

އޭޑީކޭ ގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ތަކަށް، ބޫސްޓާ ޑޯޒަށް ޓޯކަން ދޫކުރަން ފަށައިފި

3 ...