One Photos - o3dD5FaRiPRlxD87HZ7bWHzWo.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަރުވާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޓީމުގެ ބައެއް ޑޮކްޓަރުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - ohLcCls5nGRydK0dZtMpeLotn.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް ލިބުނު ޒަހަމްތައް ފެންނަ ތަސްވީރެއް ދައްކަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - WOtYLIpdClsi37K4ZKBx9VKmf.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަރުވާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޓީމުގެ ބައެއް ޑޮކްޓަރުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - FXaFnXvabRrpwNBbTSA9Y30PQ.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަރުވާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޓީމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ޑޮކްޓަރު އަބްދުﷲ ނިޔާފު -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - MiU6C2ORRAZtVb4ifexO7PXnW.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޝީދާ ސައީދު -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - pzKjiNbdItvWjGXDKZzOB3lnh.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - YshoWqcU53HL5t9DDJwCMFTqp.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - YO9hnqoDhccBAfktSFhbgV6Dz.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް ލިބުނު ޒަހަމްތައް ފެންނަ ތަސްވީރެއް ދައްކަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - A0VsXd3vYhWDhn15TOCU9WOrZ.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. އަލީ ނިޔާފު -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - apBPItSd5WKBm4p4bXXct7LtA.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - xHuW8LuOg7ySQntdYOmDHqFK2.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް ލިބުނު ޒަހަމްތައް ފެންނަ ތަސްވީރެއް ދައްކަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - DIo8fLN2XT1gOeMzymTm6R4ND.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - gF4h99rRzT1C0GXI3SkYy7mrU.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަރުވާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޓީމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ޑޮކްޓަރު އަބްދުﷲ ނިޔާފު (ކ) -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - G4raLZUDeAlWL2klNrfSZOpt3.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - Ppf2amANWVgSa93Vpu19mAcI4.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަރުވާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޓީމުގެ ބައެއް ޑޮކްޓަރުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - gwjRRTFvRnImlKPdRieFZgxsE.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަރުވާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޓީމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ޑޮކްޓަރު އަބްދުﷲ ނިޔާފު -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - xSZhoLakULvzXLW3yGjhNNI7b.JPG
08 މެއި 2021، މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް