ރަޝިޔާ

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވެކްސިން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރަޝިޔާ އިން ދީފި

ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާގެ ސައިބާ ހަމަލާތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެދާނެ ގައުމުތަކަށް ޔޫކޭއިން އެހީވަނީ

ރަޝިޔާގެ ވެކްސިނަށް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ދީފި

ރާއްޖޭގައި ރަޝިޔާގެ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމަށް މި ހަފުތާގައި ހުއްދަ ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު

ދޫނިރޯގާ ޖެހިފައިހުރި މީހަކު ރަޝިއާއިން ފެނިއްޖެ

ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 150،000 އިން މައްޗަށް، އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައި ގައުމަކަށް އިންޑިއާ

މިމަހުގެ މިހާތަނަށް 30،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން، މިއަހަރުގެ ޖުމުލަ 121،000 އިން މައްޗަށް

ރަޝިޔާގެ އެއާލައިނަކުން މާސްކު އެޅުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ސީޓުތަކެއް

އޮކްސްފޯޑާއި ރަޝިޔާގެ ވެކްސިން އެއްކޮށްގެން ބާރުގަދަ ވެކްސިނެއް ޓެސްޓްކުރަނީ

ރަޝިޔާގައި ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކޮވިޑް ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ފެނިއްޖެ

70 ކްލިނިކް ގާއިމުކޮށް ރަޝިޔާ ރައްޔިތުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭންފަށައިފި

ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަނީ

... 11