ރަޝިޔާ

ޒެލެންސްކީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭނުގައި ހުރީ ކޮންކޮން ވާހަކަތަކެއް؟

މި ފިނިމޫސުމުގެ ތެރޭގައި ހަނގުރާމައިގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެތަ؟

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާގެ ފައިސާ އަމިއްލަ ކުރުމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ރާވަމުންދާ ނުބައި ރޭވުން!

އަދުގެ ދުނިޔެ: ހަނގުރާމަކޮށްގެން ރަޝިޔާ ބަލިކުރެވޭނެކަމަށް ހީކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެކެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފެށިދާނެކަމުގެ ކުލަވަރު އުދަރެހުން އެބަފެނެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ އަޒުރު އެއާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެމެރިކާއިން ސައޫދީއަރަބިޔާ "ބުލީ" ކުރަމުން އެގެންދަނީ ކީއްވެ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނިއުކުލިއަރ ހަނގުރާމައަކުން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ކާމިޔާބީއެއް ނެތެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ގޮއްވައިލެވުނު ކާރޗް ބުރިޖަކީ ރަޝިޔާއަށް ކިހައި މުހިންމު ބުރިޖެއް؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނަށް ހަތިޔާރު ފޮނުވަމުން ފޮނުވަމުންގޮސް އެމެރިކާގެ ގުޅި ހުސްވަނީ!

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނިއުކުލިއަރ ހަނގުރާމައެއްގެ ތުންފަތްމައްޗަށް އިރުމަތީ ޔޫރަޕް!

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ހަނގުރާމައިގެ ބާވަތް އެހެރަގެން ބަދަލުވަނީއެވެ.

« 1 ...