One Photos - k3ZBbU3AdVyjC81Ar4hOACqYU.jpg
04 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކުގެ މަސައްކަތް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހުލޫފް ބައްލަވައިލައްވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - NizAgcdTcaVqC1g59zqlJfo97.jpg
04 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކުގެ މަސައްކަތް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހުލޫފް ބައްލަވައިލައްވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - cQYtBxOk7e8g2mfpg5hixd3tr.jpg
04 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކުގެ މަސައްކަތް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހުލޫފް ބައްލަވައިލައްވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - hfTeeYAPk7bFzuLyTTGnsMl8r.jpg
04 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކުގެ މަސައްކަތް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހުލޫފް ބައްލަވައިލައްވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - jVUGCJ8Kys7z2o1Lprhm9heSm.jpg
04 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކުގެ މަސައްކަތް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހުލޫފް ބައްލަވައިލައްވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - I44dMl8p1xV0whnhvD9mrhvgC.jpg
04 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކުގެ މަސައްކަތް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހުލޫފް ބައްލަވައިލައްވަން ވަޑައިގެން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - ccgrKCK9OH6Hzf9M0YQtoRxJS.jpg
04 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކުގެ މަސައްކަތް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހުލޫފް ބައްލަވައިލައްވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - Yf6HJmljUuic3BBnGqQhXriVF.jpg
04 އޮކްޓޫބަރ 2020، މާލެ، އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކުގެ މަސައްކަތް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހުލޫފް ބައްލަވައިލައްވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން