ވެމްކޯ

މާލޭގެ ކުނި ނެގުމުގެ ހިދުމަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފި

މާލޭސިޓީގެ އާންމު ތަންތަނުން ކުނި އުކާލުން ވެމްކޯއަށް ނުދޭން ސިޓީކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ތިނަދޫގެ ޒަމާންވީ ކުނިގޮނޑުން 1350 ޓަނުގެ ކުނި ނަގައި ސާފުކޮށްފި

ވެމްކޯގެ އެމްޑީއަކަށް ސިރާޖު އައްޔަންކޮށްފި

ވެމްކޯގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން އެސްޓީއޯއިން ހިލޭ ހަދައިދޭނަން: އަމްރު

ގޭގެ ވެރިފަރާތް ނޫނަސް ކުނި އުކައިދޭ ހިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސިޓީ ފައިނަލަށް، ވެމްކޯ ޕްލޭއޮފަށް

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1ގެ ބީޗްފްރަންޓު ތަންތަނުން ކުނި ވަތްކެއް ނުކުރޭ

ސީދާ ތިން ސެޓުން ޕޮލިސް ބަލިކޮށް، ވެމްކޯއިން އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ދިފާއުކޮށްފި

ލިބޭ ތަރުހީބާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ، ރަނގަޅަށް ކުނި ވަކިކޮށްގެން ނެރެނީ 15 ޕަސަންޓް ކަސްޓަމަރުން: ވެމްކޯ

ޕޮލިސް ކައިރިން މޮޅުވެ ވެމްކޯ ފައިނަލަށް، އީގަލްސް ތިންވަނަ ސެމީއަށް

ގިނަ ކޮތަޅުތަކުގައި ކުނި ނޭރޭތީ ނަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

1
3 ...