ވެމްކޯ

ވެމްކޯ އިން ތިލަފުށީ ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް ސައިޓުން ހިދުމަތް ދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރަން އެދޭ، އެކަމަކު މުއައްސަސާތަކުން އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ: ވެމްކޯ

1

މިމަހުގެ 21 އިން ފެށިގެން ބޭރަށް ކުނި ނެރުން ހުއްޓާލުމަށް ވެމްކޯ އެއްބަސް: މުއިއްޒު

ތިލަމާލެ ބުރިޖު އަޅަން ވެމްކޯގެ ސައިޓު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ: ވެމްކޯ

އޭޑީބީއާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމުން ތިލަފުށި ކުނިގޮނޑުން ދުން އެރުން ހުއްޓުވޭނެ: ވެމްކޯ

ކުނި ނަގާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނާނީ އެޗްޕީއޭއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު: ވެމްކޯ

މިމަހުގެ 21 އިން ފެށިގެން ބޭރަށް ކުނި ނެރުން ހުއްޓާލަނީ

ފުވައްމުލައް އާންމު ހާލަތަށް ގެނައުމާއެކު، ވެމްކޯގެ ހިދުމަތްތައް އާންމު އުސޫލުން ދެނީ

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއެސްޖީއެފުން ވެމްކޯއަށް 550 މާސްކު ހަދިޔާކުރުން

އެމްއެސްޖީއެފުން ވެމްކޯއަށް 550 މާސްކު ހަދިޔާ ކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ކޮންމެ ރެޔަކު މާލޭގެ 50،000 ގޭބިސީގެ ކުނި މަގުމަތީގައި، މިއީ ހަމަ ހުރެފަ ގެއްލޭ އެއްޗެއް ނޫން!

1

ވެކްމޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ދީލަތި އެހީއެއް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް

... 7 ...