ވެމްކޯ

ތިލަފުށްޓަށް ދުވާލަކު 1000 ޓަނުގެ ކުނި ގެންދޭ، މަދުނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ހައްލުކުރަން އުނދަގޫވާނެ: ޝައުނާ

1

ކުނި ނަގަން ވަދެ އެޕާޓްމެންޓް ދޮރުމައްޗަށް ބޮޑުކަމުދިޔަ ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑް!

ގައުމީ ވޮލީ މުބާރާތް: އީގަލްސްއާއި ވެމްކޯ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

އާންމުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެ، ވެމްކޯއިން މާލެތެރެ ސާފުކުރަން ނުކުމެއްޖެ

ވެމްކޯ، ސިޓީ ކައުންސިލަށް: މާލެތެރެ ސާފުކުރުމަކީ ހީކުރާހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން، ނުވަންޏާ ހަވާލުކުރޭ!

ވެމްކޯއިން ކުރަނީ ޖެއްސުން، މަގުތަކުން ކުނި ނުނަގާ ބަހައްޓާ ނަމަ ކޯޓަށް ދާނަން: މޭޔަރު މުއިއްޒު

ވެމްކޯއިން މާލެ ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކާއި ޕާކުތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

ކައުންސިލުން ކުނި ނަގާނީ މަގުތަކާއި ޕާކުތަކުން، ގެތަކުން ކުނި ނަގާނީ ވެމްކޯއިން

ވަން ފޮޓޯ: ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ސެމީގައި ވެމްކޯއާއި ފެނަކައިގެ ފޯރިގަދަ ކުރިމަތިލުން

ތިލަފުށީގައި ކުނި ބަހައްޓާ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް، ހަފުތާއެއް ވަންދެން ދުމުގެ އަސަރުކޮށްފާނެ!

ކުނި ނެގުމުގެ ހިދުމަތް ވެމްކޯއަށް އަލުން ނުދިނީ ހަރަދު ކުޑަކޮށް އަވަހަށް މަގުތައް ސާފުކުރުމަށް: ކައުންސިލް

ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުނި ނަގާނަމަ ހަރަދު ތިން ގުނަ ބޮޑުވާނެ: ވެމްކޯ

2 ...